you're reading...
Glossary, Savands

Sandstone death

In a first article from dictionary series would like to introduce you to race of Savand, this desert based creatures that are the only ones that are able to manipulate time. They’d never had managed that without help from sandstone. Sandstone throughout his whole life accumulate energy that is necessary for ritual bewitching of artefacts.

W pierwszym z artykułów z serii słownikowej przedstawię wam informacje na temat rasy Savandów, pustynnych istot, które jako jedyne opanowały technikę manipulacji czasem. Nie osiągnęły by tego bez istoty zwanej piaskowcem. Piaskowiec podczas całego swojego życia kumuluje energię, będącą niezbędnym składnikiem rytualnego zaklinania artefaktów.

Savands

Savands are desert habitant creatures that live with full symbiosis with sand. Although they may look human they fully made of stones and sand. They live in hot desert but despite that they don’t abominate water. In fact in small amounts it’s necessary for their well being as it helps to keep certain organs together. They are incredibly intelligent race that from generations expands its knowledge about sandstone and their life energy.

Savands live in small groups, based around their shaman. Classification within a group is based on role that is fulfilled in this society. Majority of ordinary individuals that represents this race are pickers. Their role is to extract minerals and rocks and also to deliver all dark brown sand that is found. Shaman’s very rare figure, he’s necessary for cultural and living reasons in every Savand’s group. His role is to extract energy from dark brown coloured sand pieces, which protects group from danger. Later on I will tell more about their fighting skills as its linked to death of sandstone.

The most amazing thing about Savands is their ability to scatter and travel with a wind. This ability is based on specific character of this race and their anatomy. Their delicate sand made skin and rock growth, that look like armour and protects all delicate parts of their body, all falls apart and put itself back together in the end of journey. Danger of losing bits or destruction doesn’t exist. All defects in reshaping can be fixed using materials based around.

Savandowie

Savandowie to rasa pustynnych istot, żyjących w pełnej symbiozie z piaskiem. Kształtem przypominają ludzi, lecz są w pełni stworzeni z piasku i skał. Żyją w gorącym klimacie pustynnym jednak mimo to nie mają wstrętu do wody. Wręcz przeciwnie, woda w ograniczonych, niewielkich ilościach jest konieczna do prawidłowego działania organizmu savanda, ułatwiając i wspomagając wiązanie poszczególnych organów. Niezwykle inteligentna rasa, od wielu pokoleń powiększająca swoją wiedzę na temat piaskowców i ich energii życiowej.

Savandowie żyją w małych gromadach, skupiając się wokół swojego szamana. Podział w gromadzie ściśle wynika z zadań pełnionych w społeczności. Pospolite jednostki, które w większości reprezentują swoją rasę, są zbieraczami. Ich zadanie to pozyskiwanie minerałów i skał niezbędnych do przeżycia, oraz dostarczanie szamanowi każdego znalezionego ciemno brązowego ziarna piachu. Szaman, to postać rzadka, jednakże niezbędna kulturalnie i życiowo każdej gromadzie savandów. Jego zadaniem jest wydzielenie z ciemno brązowych ziaren piachu, tych, które naładowane są energią oraz co ważniejsze mają za zadnia obronę gromady przed wszelkimi zagrożeniami. O sposobach walki savandów opowiem później ponieważ ma to ścisły związek ze śmiercią piaskowca.

Niezwykłą cechą savandów jest umiejętność rozsypywania się i podróżowania z wiatrem. Umiejętność ta, wynika ze specyfiki tej rasy oraz jej anatomii. Delikatna skóra ukształtowana z piasku oraz skalne narosty wyglądające jak zbroja, chroniące wrażliwe części organizmu, rozpadają się na części, aby po zakończeniu podróży złożyć się w pierwotną postać. Nie istnieje niebezpieczeństwo rozpadu lub zgubienia elementów podczas podróży. Wszelkie braki podczas kształtowania uzupełniane są od razu składnikami znajdującymi się w obszarze gdzie proces ten zachodzi.

Sandstone

Sandstone are very large crawling creatures feeding themselves with minerals. They tend to react very impulsive for any movement on their territory. With lack of intelligence they treat any movement as danger and are ready to attack. Their massive bodies and their organs are all made to filtrate swallowed sand from minerals and to spill out leftovers thru large scales. This technique of feeding throughout filtration is also great way of attack. By approaching prey he’s attacking with mouth open sucking sand and its unexpected prey.

Piaskowiec

Piaskowce to olbrzymie pełzacze żywiące się minerałami. Reagujące impulsywnie na ruch w obrębie ich terytorium. Brak wykształconej inteligencji, powoduje, że każdy ruch odczuwany jest przez nie jako zagrożenie, co natychmiast skutkuje atakiem z ich strony. Ich wielki rozmiar oraz układy organów zostały stworzone tak, aby cały piasek dostający się do paszczy piaskowca, został odfiltrowany z minerałów, które są pochłaniane, a on sam został odrzucony szczelinami pomiędzy olbrzymimi łuskami. Technika ta, w normalnych warunkach służąca do pozyskiwania pożywienia, poprzez nieustanną filtrację pochłanianego piasku, dała mu również olbrzymią umiejętność ataku. Podchodząc ofiarę w piasku, atakuje z otwartą paszczą, pochłaniając nieszczęśnika, który nawet nie zdąży zorientować się co się stało.

Death

Death of a sandstone releases lots of energy that was accumulated throughout of his life. On a moment of death is first compressed and then released thru snout. If snout is put against sand then that sand changes its colour to dark brown. If released in air whole energy is disappearing, if released against living creature (plant, animal, human etc) it’s changing it to sand. Energy packed brown sand is closed in sandglass in rituals performed by shaman. Sandglass are based in various artefacts. Around hourglass there has to by spell which is usually based on the frame of artefact. During rituals artefact gets ability to slow down the time for all the time measured by hourglass. There is only one person that can activate the spell during the rituals and that is shaman. Once is activated it’s always working, all to be done is to turn around hourglass. That incredible ability gives great advantage against attacker, it allows shaman to protect whole village practically by himself. Artefacts made by Savands are along the most desired things in a whole world.

Śmierć

Śmierć piaskowca wyzwala z niego dużą energię, która kumuluje się w jego ciele podczas jego życia, a w momencie śmierci spręża i uwalnia się pyskiem. Jeżeli pysk jest skierowany w piasek to garstka piasku dokonuje przemiany i zmienia swoją barwę na ciemny brąz. Jeżeli energia nie poszła w piasek ale w powietrze rozprasza się i znika, jeżeli natomiast trafia w istotę żywą (roślinę, zwierze, człowieka itp.) natychmiast przemienia ją w zwykły piasek. Zebrany ciemno brązowy piasek naładowany energią piaskowca w rytuale szamana zamykany jest w szklanej klepsydrze. Jest ona umieszczona we wszelakiego typu artefaktach. Wokół klepsydry musi znajdować się zaklęcie, zazwyczaj grawerowane na obudowie artefaktu. Aktywowane podczas rytuału powoduje, że artefakt nabiera właściwości spowalniania czasu wokół osoby która go posiada do momentu przesypania się piasku. Tylko szamani savandów mają moc aktywowania zaklęcia. Raz aktywowane działa zawsze, wystarczy przewrócić klepsydrę. Daje to szamanowi, niezwykłą przewagę nad napastnikami, umożliwiając mu praktycznie w pojedynkę ochronę wioski. Artefakty wytwarzane przez savandów, są jednymi z najbardziej poszukiwanych przedmiotów w świecie.

Savand and Sandstone sketch

Savand and Sandstone sketch made by Rafał Górniak

Advertisements

About lukekozak

"Racial Wars" management team member. Project manager.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: